§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep Internetowy prohotelcosmetics.pl, dostępny pod adresem internetowym www.prohotelcosmetics.pl, prowadzony jest przez Profexpol Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000351219, NIP 5213555492, REGON 142238763.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów nie będących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2 DEFINICJE

1) CENA to określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Jednakże Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

2) DZIEŃ ROBOCZY to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3) FORMULARZ REJESTRACJI to formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

4) FORMULARZ ZAMÓWIENIA to interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

5) HASŁO to ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (co oznacza nieujawnianie go osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu.

6) KLIENT to osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

7) KONSUMENT to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8) KONTO to Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Login) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Dla zalogowania się przez Klienta na swoje Konto konieczne jest wcześniejsze dokonanie rejestracji na stronie Sklepu. Konto ma różne funkcje, a w szczególności umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień.

9) KOSZYK to usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Strony Internetowej, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ewentualnie kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

10) PRODUKT to dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty będące rzeczami ruchomymi oferowane na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.

11) PROMOCJA to szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z której Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

12) PRZEDSIĘBIORCA to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

13) REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG to dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

14) SKLEP INTERNETOWY to platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.prohotelcosmetics.pl

15) SPRZEDAWCA to Profexpol Sp. z o.o. NIP 5213555492

16) UMOWA SPRZEDAŻY to czynność cywilnoprawna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów w zamian za uiszczenie przez Klienta ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem nie będącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

17) ZAMÓWIENIE to oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta.

 

§ 3 KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

2. Adres e­mail Sprzedawcy: biuro@prohotelcosmetics.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 692 250 768

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 25 1140 1010 0000 5436 8600 1001

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9.00.-17.00.

 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą javascript

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail),

c) włączona obsługa plików cookies,

 

§ 5 INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Dla założenia Konta w Sklepie konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji.

2. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu email, numeru telefonu.

3. Założenie Konta i świadczenie go w Sklepie jest nieodpłatne.

4. Konto świadczone jest przez czas nieoznaczony.

5. Logowanie się przez Klienta na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

7. Założenie Konta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

 

§ 7 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu w ten sposób, że należy kolejno:

A) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

B) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

C) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

D) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji ­ wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imienia i nazwiska) oraz adresu (ulicy, numeru domu/mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, kraju), na który ma nastąpić dostawa Produktu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego).

E) w przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;

F) wybrać oczekiwaną formę dostawy oraz sposób płatności

G) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

3. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie wysyła bez nieuzasadnionej zwłoki wiadomość elektroniczną do Klienta z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

5. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz inne ewentualne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług.

6. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa.

8. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

§ 8 SPOSOBY, TERMINY i KOSZT DOSTAWY

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy zamówionego Produktu:

A) przesyłka kurierska,

B) przesyłka kurierska pobraniowa,

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się za stronach Sklepu.

4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

6. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

 

§ 9 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

A) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

B) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

C) płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu,

D) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych sposobów płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 10 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e­mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Profexpol Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą bądź drogą elektroniczną. Informacje jakie powinny znaleźć się w formularzu odstąpienia od umowy znajdą Państwo w zakładce zwroty i reklamacje. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto bankowe Konsumenta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów.

3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Profexpol Sp. z o.o. produktu w stanie nienaruszonym oraz nie noszącym śladów używania. Profexpol Sp. z o. o. zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.

5. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Profexpol Sp. z o. o., niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument zwraca przedmiot zamówienia odsyłając produkt do Magazynu zwrotu, tj. ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Magazyn Loxxess - Profexpol Sp. z o. o.. 

6. W zakresie wykonywania przez Konsumentów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Profexpol Sp. z o. o. informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.

 

§ 12 PRZETWARZANIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, tj. Profexpol Sp.  z o.o.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby szanować prywatność i zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem e-sklepu.

3. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że: Administrator jako administrator danych osobowych jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem e-sklepu.

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z e-sklepu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych i marketingowych).

6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.

7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności e-sklepu. Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia przez nas Usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia.

8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa. Szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem (biuro@prohotelcosmetics.pl).

13. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w formie profilowania.

§ 13 ZWROTY I REKLAMACJE

1. Wszelkie informacje odnośnie zwrotów oraz reklamacji znajdują się w osobnej stopce, którą można znaleźć pod linkiem: https://prohotelcosmetics.pl/content/23-zwroty-i-reklamacje.

§ 14 RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Profexpol Sp. z o. o. jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Profexpol Sp. z o. o. wskazuje, iż grafika opakowania produktów może się różnić od grafiki opakowań prezentowanych w Sklepie internetowym, co nie stanowi wady produktów.

2. Profexpol Sp. z o. o. w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Profexpol Sp. z o. o., Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Profexpol Sp. z o. o. i opisem reklamacji.

4. Reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu zwrotu, tj. ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Magazyn Loxxess - Profexpol Sp. z o. o.. 

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Profexpol Sp. z o. o. niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Profexpol Sp. z o. o. zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15  NEWSLETTER

1. Klient może zamówić świadczenie przez Profexpol Sp. z o. o. usługi newslettera (usługa newslettera). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu przez Profexpol Sp. z o. o. na podany przez Klienta adres e-mail wiadomości o produktach Profexpol Sp. z o. o., w tym informacji handlowych oraz informacji o aktualnych promocjach.

2. Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować́ w każdym czasie. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować́ z usługi newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w koncie Klienta utworzonym w wyniku rejestracji.

3. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi newslettera bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument powinien poinformować Profexpol Sp. z o. o. o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną do biuro@prohotelcosmetics.pl). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Profexpol Sp. z o. o. niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego odpowiednio w zdaniach poprzedzających. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą co się wiąże m.in. z utratą uprawnień przypisanych do Konta Klienta.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Profexpol Sp. z o. o., między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

2. Profexpol Sp.z o. o. dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Profexpol Sp.z o. o. nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. Profexpol Sp.z o. o. dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego było dokonywane w godzinach nocnych.

3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (np. dane zapisane w magazynie przeglądarki ).

5. Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do informacji zapisanych w magazynie przeglądarki i innych magazynach danych za pomocą udostępnianych w tym celu rozwiązań i/albo ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich informacji lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż brak zgody na zapisywanie i odczytywanie informacji zapisanych w magazynach danych przeglądarki może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

6. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie informacji na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie danych na tym urządzeniu Klienta.

7. Profexpol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;

zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

przeciwdziałanie nadużyciom;

poprawa obsługi Klientów;

zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym. O zmianie regulamin Profexpol Sp. z o.o. poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu.

9. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu.

10. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

11. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Profexpol Sp. z o.o. informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

12. Profexpol Sp. z o. o. informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Profexpol Sp. z o. o. nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Profexpol Sp. z o. o. nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ustępie poprzedzającym. W przypadku sporu z Profexpol Sp. z o. o. Konsument może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych ww. podmiotów.

13. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 27.06.2023 r.

Utwórz konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło